Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Dodržujeme zásady ochrany osobních údajů

Gifts Service a jeho Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR) společnosti První exportní / importní s.r.o.

Správce osobních údajů společnost První exportní / importní s.r.o., se sídlem Rumunská 14/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 27621499, DIČ: CZ27621499, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 119499 (dále jen „správce“/„zpracovatel“/ „společnost“) prohlašuje, že veškeré údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracován osobních údajů“), resp. nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jako správce osobních údajů, si Vás jako uživatele webových stránek www.tetovacky.cz (dále jen „webové stránky“) dovoluje informovat o níže popsaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady vydává správce proto, abychom dostatečně informovali o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k osobním údajům bude mít přístup a jaká má subjekt údajů práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění  smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

Pokud společnost kontaktujete prostřednictvím webových stránek, například pomocí „Poptávkového formuláře“ nebo emailem, můžete být následně požádáni o jméno a příjmení, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tyto osobní údaje jsou nutné pro Vaši identifikaci a pro následnou komunikaci. Pokud poskytovatel osobních údajů uvede i emailovou adresu, souhlasí se zpracováním poskytnutého elektronického kontaktu společností, která ji může následně využít k zasílání obchodních sděleních. Především k informování o aktuálních nabídkách produktů či služeb. Poskytovatel osobních údajů potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že je poskytuje dobrovolně. Svůj souhlas má poskytovatel možnost kdykoliv bezplatně písemně na emailu sales@giftsservice.com odvolat.

Zpracováním osobních údajů může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, kteří budou osobní údaje zpracovávat na jeho pokyn. V případě, že poskytovateli osobních údajů dodává společnost následně smluvené zboží/služby, osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy či z důvodu plnění archivační povinnosti na základě platných zákonných předpisů, zejména dle zákona o účetnictví či zákona o archivnictví a evidenci. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu předávány třetím osobám. Z/na webové stránky je možné využít přístupu na/ze sociální sítě Facebook, kde bude také správce pracovat s Vašimi údaji jako je jméno, příjmení, emailová adresa.

Subjekt osobních údajů, který má dotazy nebo požadavky související se zpracováním osobních údajů ze strany společnosti nebo nejasnosti týkající se těchto informací, nás může kontaktovat emailem: sales@giftsservice.com nebo písemně na adrese: První exportní/importní s.r.o., Rumunská 14/ 27, 120 00 Praha 2.

Odpověď obdrží v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Součástí každé žádosti musí být jednoznačné ověření totožnosti osoby, která zaslala požadavek (např. úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že je subjektem požadovaných údajů. V případě, že Váš dotaz nemůžete jednoznačně ověřit, bude následně nutné osobní schůzky, kde dojde k ověření totožnosti tazatele a následně budou předány odpovědi na Vaše dotazy.

Naše webové stránky stejně jako všechny ostatní používají cookies. Co jsou cookies a další informace si můžete přečíst zde.